Nov

17

Prayer Time

Bethany Baptist Church - Prayer Chapel

Nov

17

Sunday School/Core Seminars

Bethany Baptist Church

Nov

17

Worship/Church Service

Bethany Baptist Church

Nov

17

YAM Youth Group

BBC Bethany

Nov

18

Men's Basketball

Bethany Baptist Church

Nov

18

Women's BSF

Bethany Baptist Church

Nov

19

Women's Morning Break Study

Bethany Baptist Church

Nov

19

Women's Evening Bible Study

Bethany Baptist Church

Nov

19

Men's Bible Study

Bethany Baptist Church-Office Rm 4

Nov

19

Co-Ed Volleyball

Bethany Baptist Church

Nov

20

Men's Bible Study

Starbucks

Nov

20

ESL

Bethany Baptist Church

Nov

20

Worship Team Practice

Bethany Baptist Church

Nov

21

All Seniors' Luncheon

Happy Panda

Nov

21

YAM Youth Bible Study

Bethany Baptist Church